HÌNH ẢNH CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VÀ HỢP CHUẨN HỢP QUY QCVN 16:2017/BXD

MITADOOR XIN GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG HÌNH ẢNH ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT 2 - BỘ KHCN - VỀ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM....

HÌNH ẢNH CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VÀ HỢP CHUẨN HỢP QUY QCVN 16:2017/BXD

MITADOOR XIN GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG HÌNH ẢNH ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT 2 - BỘ KHCN - VỀ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CÔNG TY NHÔM ĐÔNG PHONG (TRỰC THUỘC MITADOOR GROUP) ĐẠT TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG TVCN ISO 9001:2015 VÀ SẢN PHẨM THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH HỢP CHUẨN HỢP QUY QCVN 16:2017/BXD

Giới thiệu sơ lược về tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

ISO 9001:2015 Quality managemeint systems - Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu). Đây là phiên bản mới nhất sẽ thay thế phiên bản hiện hành ISO 9001:2008 hết hiệu lực từ tháng 9/2018.

Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và quy định của pháp luật.

 

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD -

 

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 7

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 10

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 12

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 14

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 15

 

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 22

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 23

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 24

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 25

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 26

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 27

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 28

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 29

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 30

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 31

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 32

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 33

 

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 36

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 37

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 38

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 39

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 40

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 41

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 42

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 43

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 44

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 45

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 46

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 47

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 48

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 49

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 50

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 51

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 52

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 53

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 54

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 55

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 56

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 57

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 58

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 60

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 61

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 62

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 63

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 64

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 65

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 66

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 67

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 68

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 69

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 70

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 71

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 72

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 73

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 74

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 75

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 76

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 77

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 78

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 79

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 80

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 81

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 82

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 83

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 84

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 85

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 86

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 87

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 88

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 89

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 90

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 91

Chứng nhận ISO 9001:2015 và hợp chuẩn hợp quy QCVN 16:2017/BXD - 92


 

Bài viết liên quan