Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán hợp đồng thi công lắp đặt công trình

- Đối với hợp đồng trọn gói: có thể thanh toán bằng tỷ lệ % của giá hợp đồng ứng với mỗi giai đoạn thanh toán hoặc bằng giá trị khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng với mỗi giai đoạn thanh toán.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: thanh toán trên khối lượng công việc thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm nếu có) được nghiệm thu tương ứng với giai đoạn thanh toán nhân với đơn giá trong hợp đồng.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên khối lượng công việc thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm nếu có) được nghiệm thu tương ứng với giai đoạn thanh toán nhân với đơn giá đã điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng.

- Đối với hợp đồng theo giá kết hợp: thực hiện tương ứng với quy định về thanh toán đối với từng loại giá hợp đồng nêu trên.

- Có thể thanh toán một hoặc nhiều lần tùy theo giá trị hợp đồng hoặc tùy theo tiến độ của từng hạng mục công trình.

- Thời gian thanh toán là ngày mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng và thời gian thi công lắp đặt công trình tương ứng với giai đoạn thanh toán.

 

Bài viết liên quan